Kshanam

నిన్ను తలిచిన వో క్షణం
గుర్తురాద మనం గడిపిన ఆ మధుర క్షణం
ఎక్కడున్నావో ఈ క్షణం
నీకోసమే వేచివున్న
ప్రతిక్షణం అనుక్షణం
 

Ninnu talichina vo kshanam

Gurthu rada manam gadipina aa kshanam

Ekkadunnavo ee kshanam

Nee kosame yeduru choosthunna
 
Pratikshanam anukshanam
Advertisements

Neshtam

నన్నింతగా మార్చిన వో నేస్తమా
నీ స్నేహానికి వేచివున్న సుమ
ఎక్కడున్నా నీ వైపే నా పయనం
జీవితమనే ఈ ప్రయాణం లో
నిన్ను చేరుటఏ నా గమ్యం

Nanninthaga marchina vo nesthama
Nee snehaniki vechivunna suma
Yekkadunna nee vype na payanam
Jeevithamane yee prayanam lo
Ninnu Cherutaye na gamyam

Hope

When the road ahead is narrow,
When the miles to go are many,
When the future seems to be bleak,
The only thing that keeps you up is
HOPE

When all your efforts went in vain,
When the patience tries to tests you,
When the belief tries to cheat you,
The only thing that keeps you up is
HOPE

When the road you took is less travelled,
When your people doesn’t understand you,
When every second looks like an year,
The only thing that keeps you up is
HOPE

(Beta)

Jeevitham

బతికున్నప్పుడు గురుతురాదు బతుకంటే ఏమిటో 

బతికున్నప్పుడు తెలియలేదు బతుకన్నది ఎందుకో 

3 Important things in Life

Many thoughts came to my mind when I thought of writing my last article to sizzling sands. As usual solving out six big questions (why? what ? when? where? How? Whom?) became a bigger task to me. Finally I am here to share a story. This is neither Rowlings fantasy nor Tolkeins fiction. This is just a chapter from the travelogue of a student from our own campus who has a billion dollar dream in his head and love in his heart.
 
The four years in campus he was in quest of finding the most important things needed to achieve his billion dollar dream .The best teacher in his life is his life itself as he was born with both Silver spoon and a Steel spoon. He went to 5 star hotels and dormitories. After living in both forms of life for a decade he says ” bhai jaha paise jyada rehta hi waha pyar ki kami hi, jaha pyar jyada hota hi waha paise ki kami hi”. So he made his lifestyle a mix of both – neither loosing common touch nor the taste of riches. But still he couldn’t find out which one is important either money, or love or something else. So his quest didn’t end.
 
Accidently when he went to some course like YES+ there he was asked one question.” If someone deposits 86,400 rupees in your account at the beginning of the day everyday and removes whatever is left at the end of the day what will you do ?.” An obvious expected answer SPEND ALL. That’s what the day does everyday to you. Depositing 86,400 seconds in your life everyday.” That’s it, he found the third co-ordinate TIME.
 
So LOVE, TIME, MONEY.
 
There came the question which one is important ? He says “let us go through each one.”
 
LOVE : Anything is possible with LOVE. Such a beautiful history is available to the present day mankind only becauseof love. It’s eternal. Its a feeling that has to be understood through the actions, as the adjectives will be neither sufficientnor effective enough to describe it. Its a powerful weapon to create anything or to destroy anything. Hobbies and Passions are because of love. Some people live because they have to, while some others live because they love to.Some people built empires because of love while some others sacrificed their empires for love. Some people use it as a means to get their works done while some others doesn’t care about ‘being used by their loved ones’. Some people never end a day without doing something which they love the most, while some others dont know its importance.Some people loose people who love them so much just because of a stupid rivalry, miscommunication while others accept their loved ones with their weaknesses and mistakes. There is nothing like ‘lucky enough’ in getting this. It depends on how you treat others. When you love you will be loved, when u hate u will be hated too. Simply speaking its as simple as understanding E=mc^2.
 
MONEY: The least important of all the above but still an important factor in the present day world. Some people are lucky enough to get this while some or not. Some uses it as a slave while some becomes its slave. Some loose their loved ones just for the sake of this, while some others uses it to spend time with their loved ones. It makes somepeople to reach top of the ladder very fastly while it teaches patience to some people. Some people uses it to gain powerby loosing their values, while some doesn’t care loosing money to keep their values. Some people leave family, friends and loved ones just to earn money but doesn’t find anyone to spend it after earning it. Some people try to get LOVE through money but soon realizes its not true. But the best thing about Money is,it can buy u the most important tangible asset in the world – TIME.
 
TIME: The most important and powerful asset compared to everything else just because its common to everyone and doesn’t wait for anyone. People can go from rags to riches and can come to rags from riches before the dusk changes to dawn. Some people can loose a medal by just a fraction of second even after spending years in practise to save that fraction of second. Some people who doesn’t have Money or Love built empires by being proactive and by using TIME properly. “Take care of TIME it will take care of You” this is the modern saying.
 
So here comes the question once again so ‘which one’?
He says “Life is a trade-off. You can’t say ‘this is’ the most important ,because in every walk of life you need all the three. It all depends on how much you use all the three together effectively and the situation you are in.For example, you went to meet your friends and you have two options to catch the return train (bus, cab). Through bus it will take 40 minutes and through cab it will take 20 minutes. So which one you choose ? If you use cab you can spend some more time with your friends. If you use bus u will save some money. In a day we do get many situations of these sort. Some times shelling out money will make works faster and you can save some time to spend with your friends or to do things you love.
 
As Mother Teresa says “We cant do no great things but small things with great love.” So take care of these three things not giving too much importance to only one of three.

Artham Kani Vishayam

ఎందుకో తెలియని ఆరాటం
అంతుచిక్కని మౌనం
అర్థం కాని విషయం
ఎంత కాలం అని ఈ అన్వేషణ
ఎప్పటికి ఆగును ఈ నిరీక్షణ!

Yenduko teliyani aaratam,
Anthuchikkani mounam,
Artham kani vishayam
Yentha kalam ani ee anveshana
Yeppatiki aagunu ee nirikschana!

– Dedicated to a friend who inspired me to write this

iZephyr

My experiences with Zephyr :

Zephyr- The gentle west breeze was never gentle till now. Every hostels acts as if they are at war.
No resources will be shared between the hostels till the end of Zephyr. The air is always filled with
Negotiations, Applauses, Cheers, Anger, Happiness……

For some its Pride of their hostel
For some its Revenge agnst the Rivals 
For some its a Platform to show off their new talents
For some its Experience
For some its Entu
For some its just Fun

Let me brief u some of my experiences regarding zephyr.

The first thing that I loved when we came to the campus is Zephyr ’07. Till then campus was looking like a mini INDIA with so much Unity. Then suddenly during that three days I saw diversity in unity.We all loved it. Till the start of Zephyr we thought that only seniors win because of ‘ob’ reasons, but suddenly by the end of the day1 our hostel was in top three. That was looking like a winning battle for us so we did night -outs (I think that’s how our night-outs started) to prepare banners, posters, head bands, our preperations became intense, intense debates as whom to send for Mr.Zephyr, so many creative geniuses breaking down their heads to pen down a nice script for street play, singing,dance, drama practises became impeccable, people even watched ‘Victoria Secret’ to learn how to walk on ramp, some others were thinking of strategies to win.By the end of Zephyr’07 CH1- Second  and CH4- First. As usual we are BITSIANS we won’t accept defeat so fast so  the rivalry
lasted for a long time after that. People waited and waited for the next zephyr especially CH-1.

Zephyr’08 the most unforgettable event to all the batches who experienced. This time its inter hostel cultural, sports, technical festival of our campus. We got stalls, DJ night, Sponsorship even. The theme”Unleash Hell” turned out to be more hell than expected. This time preperations were started long before the main date. Internal auditions to all the events to select best of the best. The old rivalrys were back
intensified. People literally used to fight in auditorium. CH1 wants to prove themselves and CH4 wants to keep up the position and the other hostels wants to throw off these two from top positions. Betting became more intense. The last hour of zephyr is the unforgettable hour for control members. We checked cross checked and again cross checked the scores of CH1 and CH4 because they are in top positions. Finally it was the day of CH1. What a narrow win it was. CH4 lost the trophy by just 20 points. OMG – The main reason was the cultural representative of CH4 didn’t submit their hostel newsletter so their hostel lost some points.How sad!

Suddenly something happend to Zephyr. Because of the shift of our National level festivals from second sem to first sem we lost the slot in the academic time table. We fought for the slot. We tried to explain how much an inter hostel festival means to the students, we discussed, we negotiated, we talked with people in higher posts but all our efforts went in vain. Some people who were fighting to put it back left the
campus and other people became busy with some other committments.

Till then I was never obsessed with something in my life. For the first time I thought before I leave the campus there should be another zephyr. I was obsessed because 2000 people will be enjoying for three days. I was obsessed because many people will get an oppurtunity to perform on stage. I was obsessed because some college traditions are to be continued. I was obsessed to put it back because already 8 hostels never saw Zephyr live and if it continues next time there will be no one who knows what zephyr used to be. Finally Zephyr the most awaited inter hostel cultural, sports festival of the campus is back after 22 months with a new format and with the theme “Back from the Ashes” (Nice thought sid)

I was happy and sad at the same time. Happy because finally we achieved and sad because no team was formed till then and I have my CAT examination during that time.

WHAT TO DO NOW?
WHAT TO DO NOW?
  
Shall I leave it ?  My brain says “leave it, its not going to happen, take lite and enjoy ur last sem” and my heart 
doesn’t listen to my brain. Finally I listened to my heart. As a result of a night out, me and my friend Saachi designed 
the first official poster for zephyr’10. I am very happy as I am always backed up by Devika, Mohit Mandakot and 
Sarthak Pal (Baba). Its because of the above people I got a nice team. 

Now the major twist in the story.
WHEN TO PUT IT ?

First obvious date is 5,6,7 Nov – Diwali time many first yearites were leaving for their home town. Next and the only possible date was  13, 14, 15 Nov – this was also scrapped because of already scheduled workshops no weekends available now. some proposed next sem – I scrapped it because of already hectic schedule  (2 national festivals). I said I can’t cram it in second sem. Only available option was to put it during weekdays

Apne aap se poocha- pagal ho gaya kya thu?

How is it possible? 

There will be so many constraints – judges problem because of weekdays, short time limit each day (5:30 – 12:00)
no audi events should be scrapped that means two audi events a day, no events should happen during audi events, 
crammed schedule, more control members required, less slack time between events. If one event gets delayed it 
will affect other events too, leading to an uncontrollable chaos. So I went back to DK(karthik- Cultural reps head) 
and said “I quit, its not going to happen and I am going to study for CAT.” I didn’t even listen to his answer and I  didn’t answer his call even.

Somewhere deep in my heart I felt “its feasible” and because of DK’s pressure to put it before I leave the campus I agreed. You know, sometimes there will be people who believes you more than you and who believes you will achieve before u actually achieve something. Never loose those people in your life and always listen to those people.
 
So no second thought now I started of once again. Actually my work doubled because of new team and no one experienced zephyr till then. I have to explain each and every rule that’s was there in the rule book and the changes that are to be made. Frankly speaking they attended nearly 3 hrs lectures daily(by me) after their hectic schedule. One best thing is I got the best team I ever worked with. As we moved ahead problems became more because of the scarcity of resources. As because of diwali everyone was leaving for their home towns.

What to do now ? 

Overloading resources and integrating forward was the only option available.

As Spencer johnson says “search for new cheese stations” – so we started searching for designers and other required people.Sometime snacks used to be my breakfast. Mornings were spent evaluating my old moves, thinking of new moves and solving some unexpected problems , Evenings talking to people who are involved with each work. Everyday became a night out for most of the control members. Rohit used to stay in my room completely and left the room only if there is attendance to any class. Supan, Priyal, Shivang, Gaurav ,Kaushal were working to get all the resources needed for each event. Showrya used to take care of invitations, art events and judges. Sidd and Me were entirely involved in planning. After Tanaya joining us ourwork got reduced little bit. After so many sleepless nights and so many skipped breakfasts and lunch (actually we were happy as we can eat outside.) atleast something was going on.

Because of all departments and clubs especially Backstage, DOPY, DR10D and Firewallz we could  finish of everything
properly on time.

Just one day before my CAT exam (one day before zephyr starts) I left for Bengaluru to be back for inaguration. 
My team entirely took care of the zeroth day making it a big success. Rest is history as U all know. The most
unforgettable FASHP by CH1 and an awesome dance performance by AH6………..

This time its the turn of AH4 and CH5. AH4 fought with CH5 till the last day. I hope AH4 will swap the position next time.

Finally what thought to be an impossible task became possible. Thats how I left the wonderful woods as my four
revolutions round the sun came to an end.